Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Eksternalisering af flygtningebeskyttelse

Asylsamarbejde med tredjelande

Den 20. marts 2024 inviterer Aarhus Universitet og DRC Dansk Flygtningehjælp til en debat om, hvordan EU’s og Danmarks samarbejde med tredjelande påvirker ansvarsdeling og global flygtningebeskyttelse.

Image credit: www.vecteezy.com
Debatarrangement

Asylsamarbejde med tredjelande:

Hvordan påvirker Danmarks og EU’s samarbejde med tredjelande global ansvarsdeling og flygtninges mulighed for at opnå beskyttelse?

Siden 2015, hvor der kom mange asylansøgere til Europa, har EU’s lovgivere arbejdet på en reform af det fælleseuropæiske asylsystem.

Reformforslagene i Pagten om migration og asyl færdiggøres i år. Men i stedet for at fortsætte den gode tilgang, som EU demonstrerede i forhold til flygtninge fra Ukraine, fokuserer lovændringerne på forøget brug af grænse- og afvisningsprocedurer for at holde asylansøgere udenfor Europa.

EU’s lovgivere, Ministerrådet og Europa-Parlamentet, opnåede enighed om Pagten om migration og asyl i december 2023, herunder en svækkelse af vurderingen af, hvornår et tredjeland kan betragtes som sikkert for en flygtning.

Pagten konsoliderer et styrket fokus på samarbejde med tredjelande for at forhindre asylansøgere i at komme til Europas grænser. Den kontroversielle EU-Tunesien Memorandum of Understanding af juli 2023 og EU-Tyrkiet aftalen er eksempler på EU’s samarbejde med lande langs migrationsruter.

På grund af retsforbeholdet står Danmark udenfor det fælleseuropæiske asylsystem, men dele af reformen vil alligevel gælde i Danmark på grund af medlemskabet i Schengen-samarbejdet. Samtidig har den danske regering forsøgt at promovere ideen om såkaldte “modtagecentre" i lande udenfor Europa med det mål at begrænse asylansøgeres mulighed for at søge asyl i Danmark.

Selvom regeringen endnu ikke er lykkedes med at indgå en aftale med et tredjeland om at oprette et modtagecenter, fortsætter arbejder med at hindre asylansøgere i at komme til EU gennem outsourcing af asylsagsbehandling og forøget samarbejde med tredjelande.

Europa-Kommissionen har afvist ideen om modtagecentre, som beskrevet i dansk lovgivning, men samtidig under rammen af Pagten haft forøget fokus på samarbejde med tredjelande.

Arrangementet tager udgangspunkt i den seneste research fra ASILE-projektet, som blandt andet adresserer de menneskeretlige konsekvenser af EU’s samarbejde med tredjelande om asyl og migration samt principperne for tilskrivning af ansvar i forbindelse med asylforvaltning i tredjelande.

Arrangementet vil undersøge og forsøge at besvare følgende spørgsmål:

Panelister er forskere fra ASILE-projektet, civilsamfund, internationale organisationer og danske politikere. Præsentationer vil være på engelsk.  

Arrangementet finder sted onsdag den 20. marts 2024, kl. 15:00-16:30, hos DRC Dansk Flygtningehjælp, Borgergade 10, 1300 København K. 

Tilmelding sker ved at skrive til Lina Herrmann, [email protected], senest den 19. marts 2024. 

DRC Dansk Flygtningehjælp
DRC Dansk Flygtningehjælp
ASILE
ASILE
Aarhus Universitet
Aarhus Universitet
Event

The protection elsewhere approach:  

How does Denmark’s and EU’s cooperation with third countries impact global responsibility-sharing and access to protection for refugees? 

Since the high number of asylum seekers came to Europe in 2015, the EU co-legislators have been working on a reform of the Common European Asylum System.  

The reform proposals of the Pact on Migration and Asylum are being finalized this year, but instead of continuing the good response the EU showed towards people displaced from Ukraine, the legal changes focus on increased use of border and admissibility procedures to keep asylum seekers from entering the EU. 

The Pact on Migration and Asylum agreed between the European Parliament and the Council of the EU in December 2023 includes a weakening of the safe third country concept - lowering the threshold for considering a country safe for refugees.  

The Pact also consolidates an approach of reliance on third countries to stem irregular departures and reduce arrivals to European shores. Cooperation arrangements with countries along the migratory routes are manifestations of these efforts, such as the controversial EU-Tunisia Memorandum of Understanding (MoU) launched in July 2023 and EU-Türkiye deal. 

Denmark has an opt-out on European asylum law, but due to the Schengen cooperation selected files of the asylum reform will still apply in Denmark. At the same time, the Danish government has tried to promote the so-called “Rwanda scheme” that aims to reduce arrivals by limiting the possibility to spontaneously apply for asylum through transfer arrangements with countries outside EU.  

While efforts towards a “Rwanda scheme” have been less visible in the past year, the Danish Government is clear in its ambition to find ways to stem arrivals to Europe and to externalise asylum processing – and is proactively pursuing cooperation with other EU countries.   

The European Commission has rejected the idea of externalising asylum processing as foreseen in the Danish “Rwanda scheme”, but at the same time used the Pact to increase collaboration and reliance on third countries. 

The event will take point of departure in recent ASILE research findings on the fundamental challenges of the EU’s extraterritorial asylum and migration policy and principles of responsibility attribution in complex multi-actor migration management contexts.  

The event will explore and seek to answer the following questions: 

Speakers will include researchers from the ASILE research project, civil society, as well as international organisations, and will engage Danish politicians. Presentations will be in English.

The event will take place on Wednesday 20 March 2024, 15:00-16:30, at Danish Refugee Council’s office, Borgergade 10, 1300 Copenhagen K.  

Please register by writing to Lina Herrmann, [email protected], by 19 March 2024 COB.