Spring til indholdet
Asyl
Kontakt
Repatriering: At vende hjem

For sagsbehandlere

Her kan du finde en samlet indgang til relevant information om repatriering.

Kurser om mulighederne i repatrieringsloven

DRC Dansk Flygtningehjælp tilbyder kurser, informationsmøder og oplæg om repatriering for kommunale medarbejdere, organisationer, frivillige foreninger og andre, som ønsker at vide mere om repatriering. Send en mail til Repatrieringsteamet [email protected] hvis du ønsker at arrangere et foredrag eller informationsmøde om repatriering. Du kan også udfylde kontaktformularen som du kan finde nede på denne side. 

DRC Dansk Flygtningehjælp har udarbejdet pjecer, rapporter, film mm. om og for flygtninge og indvandrere, der overvejer - eller har besluttet sig for - at vende tilbage til deres hjemland eller tidligere opholdsland.  Informationsmaterialet findes her. 

Repatrieringslovens formål

Repatrieringslovens formål er todelt: 1) at give udlændinge det bedst mulige grundlag for at tage stilling til og eventuelt træffe beslutning om at repatriere og 2) at støtte udlændinges repatriering (Repatrieringslovens § 1).

Repatriering forstås i denne lov som "udlændinges frivillige tilbagevenden til deres hjemland, et tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning med henblik på at tage varig bopæl" (Repatrieringslovens § 2).

Et hjemland er det land, hvor en person er født, eller hvortil den pågældende har statsborgerskabsmæssig tilknytning. Der er tale om et tidligere opholdsland, hvis pågældende person forud for indrejsen i Danmark, har haft lovligt ophold i det tidligere opholdsland i minimum tre år. Derudover er det en betingelse for at få repatrieringshjælp til et tidligere opholdsland, at pågældende person, kan få en opholdstilladelse der er gyldig i minimum to år med mulighed for forlængelse.

Ved "nær familiemæssig tilknytning" forstås ægtefælle efter dansk lovgivning samt slægtninge i op- og nedadgående linje i første led, dvs. børn og forældre. Du kan læse om repatrieringsloven her.

Rådgivning om repatriering

Repatrieringsloven giver mulighed for at støtte flygtninge, indvandrere og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab der ønsker at vende permanent tilbage til deres hjemland, et tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning.

Udlændinge-og Integrationsministeriet har uddelegeret opgaven med at rådgive udlændinge der overvejer at vende tilbage til deres hjemland, et tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning, til DRC Dansk Flygtningehjælp – foreløbig frem til udgangen af 2022.

I DRC Dansk Flygtningehjælp varetager vi den indledende rådgivning, mens kommunen tager over, når den økonomiske støtte skal bevilges og de praktiske forhold skal afklares såsom rejse, evt. transport af ejendele og indkøb af medicin.

Repatrieringsstøtten i 2023

Som sagsbehandler får du brug for at kigge i den årlige vejledning om satsreguleringer, når du skal finde de relevante takster for repatrieringsstøtten tabel 7 (se den på retsinformation.dk).

Vi oplyser også om de konkrete støttemuligheder i hver enkelt sag, når vi efter en individuel rådgivningssamtale sender en anmodning om behandling af en repatrieringssag videre til den relevante sagsbehandler i bopælskommunen.
Du kan se satserne for støtte her

Løbende økonomisk bistand - reintegrationsbistand

Udlændinge, der ikke kan forsørge sig selv, har endvidere mulighed for at søge om løbende månedlig bistand. Støtten kan enten søges for 5 år eller som en livslang månedlig ydelse. En række betingelser skal dog være opfyldt for at man kan modtage reintegrationsbistand:

Reintegrationsbistandens størrelse er også afhængig af, om man er gift med en person, som kan få sin pension udbetalt i hjemlandet. Hvis ansøgeren har fået opholdstilladelse inden 1. juli 2002, kan der bevilges en særlig ekstra ydelse. Se satserne for den løbende bistand her.

Sagsbehandlingen

Efter den individuelle rådgivning med DRC Dansk Flygtningehjælps repatrieringsteam, og såfremt udlændingen ønsker det, vil et brev med en repatrieringssag blive sendt til udlændingens bopælskommune. Brevet er udgangspunktet for sagsbehandlingen og henviser til relevante bekendtgørelser og bestemmelser i repatrieringsloven. Sagsbehandleren i kommunen vil behandle ansøgningen og herunder lave en vurdering af husstandens aktuelle økonomiske situation. Såfremt der bevilliges støtte, hjælper kommunen med de praktiske forhold såsom rejse, evt. transport af ejendele og indkøb af medicin. Alle kommunens udgifter i forbindelse med repatrieringssager refunderes af staten.

DRC Dansk Flygtningehjælp har udarbejdet en håndbog til sagsbehandlere om repatriering. Håndbogen er tænkt som et praktisk værktøj til sagsbehandlere, som skal behandle en egentlig ansøgning om støtte efter repatrieringsloven. Baggrunden for materialet i håndbogen er vores daglige kontakt med sagsbehandlere fra alle landets kommuner i forbindelse med gennemførelsen af konkrete repatrieringssager. Du kan downloade håndbogen her

Nederst på denne side finder du som sagsbehandler nyttige blanketter til behandling af ansøgninger efter repatrieringsloven. Her finder du også håndbogen til sagsbehandlere om repatriering. 

Ministeriets vejledning til repatrieringsloven

Du kan også orientere dig i Udlændinge- og Integrationsministeriets "Vejledning til repatrieringsloven" fra 2021. Vejledningen fortæller meget udførligt om lovens enkelte paragraffer og deres fortolkninger. Du kan læse vejledningen her

Udlændinge- og Integrationsministeriet har derudover et helt område på deres hjemmeside med information om repatrieringsindsatsen. Læs mere på ministeriets hjemmeside her

Vigtige samarbejdspartnere for sagsbehandlere